Anunci: Aprovació inicial canvi de gestió del servei de recollida de voluminosos
Informació publicada el 27 de febrer de 2017