002-2019 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Informació publicada el 13 de desembre de 2017