004-2019 Impost sobre l'increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana
Informació publicada el 13 de desembre de 2017