022-2019 Impost sobre activitats econòmiques
Informació publicada el 14 de desembre de 2017