Ordenança reguladora d'habitatges buits
Informació publicada el 10 d'abril de 2018