Obres majors
 • Què és i per a què serveix ?
  Permís que dóna l'Ajuntament per fer obres majors, com ara construcció de nova planta (edificis i instal·lacions de tota mena), reparació integral d'edificis (rehabilitacions i reparacions), ampliació de superfície i volum d'edificis o modificació de l'aspecte interior d'edificis (reformes integrals i/o que impliquin la variació del nombre d'establiments)
 • Qui ho pot demanar ?
  El promotor de l'obra o el mateix interessat
 • Quins documents s'han de portar ?

  1. Instància formalitzada, segons el model oficial. Sol·licitud de llicència d'obres majors
  2. 3 Projectes (visats pel col•legi i signat pel propietari i arquitecte). El projecte ha d´incloure la justificació de l´acompliment de les NBE (Normes Bàsiques de l´Edificació) així com la justificació del nivell d´habitabilitat.
  3. Estudi de seguretat i salut visat.
  4. Programa de control de qualitat.
  5. Full d´assumeix d´arquitecte.
  6. Full d´assumeix d´arquitecte tècnic.
  7. Fotocòpia de l´Impost sobre Activitats Econòmiques del contractista  (amb domicili activitat a Vilassar de Dalt)  o full d´alta censal.
  8. Full d'Estadística d'edificació i habitatge.
  9. Fitxa de característiques del projecte. (Visada pel Col•legi d´Arquitectes)
  10. En edificis plurifamiliars s´aportarà la documentació justificativa i projecte d´instal•lacions de telecomunicacions.
  11. Alta o últim rebut de l´impost sobre Béns Immobles.
  12. Autoliquidació de tributs amb justificant de pagament.
  13. Si es sol·licita ocupació de la via pública, plànol de l´ocupació, durada prevista i tancament perimetral.
  14. A les actuacions de reforma interior i/o d’ ampliació , caldrà reflectir fotogràficament  l’estat actual previ a l’actuació sol·licitada.

  Un cop finalitzada l'obra cal portar la declaració del cost real d'execució material de l'obra:

  Declaració del cost final de les obres

  Declaració del cost final de les obres

  Fitxer: declaracio_cost_real_obres.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 656,68 kB

 • Quin cost té ?
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre mentre no afectin a obres públiques o activitats de gran influència
 • Com i on es pot presentar ?

  Personalment a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) situada a la Plaça de la Vila, 2.

  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.

 • Quant temps triga la resposta ?
  Dos mesos
 • Observacions
  • La presentació de la sol·licitud i el pagament de l´autoliquidació dels tributs no autoritza l´inici de les obres sol·licitades fins a la concessió de la llicència.
  • Els Serveis Tècnics podran exercir una tasca de comprovació prèvia, abans de la concessió de la llicència, durant l’execució de les obres i  final , un cop exhaurit el termini legal d’execució.
  • D’acord amb l’Ord. Fiscal 2, art. 9è paràgraf 7, un cop acabades les obres, i en el termini màxim d’un mes des de l’acabament, caldrà presentar una declaració del cost real i efectiu de les obres efectuades, adjuntant els documents que creguin oportuns per acreditar el cost consignat, i el departament de recaptació, sis s’escau, efectuarà la liquidació definitiva dels tributs corresponents.
Informació publicada el 4 d'abril de 2014