Obres menors
 • Què és i per a què serveix ?
  Permís que dóna l'Ajuntament per fer obres menors, com ara la modificació de l'aspecte interior dels edificis i la reparació d'edificis que afectin elements estructurals ; construcció de nova planta (tancaments de finques, construcció de murs de contenció, piscines, i altres); manteniment de façanes d'edificis catalogats.
 • Qui ho pot demanar ?
  El promotor de l'obra o el mateix interessat.
 • Quins documents s'han de portar ?

  1.    Instància formalitzada, segons el model oficial. Sol·licitud de llicència d'obres menors
  1.1. En el supòsit d´obres de reforma, caldrà presentar un plànol de sobreposició  on s´hauran de grafiar:
  a)    En negre, les obres que es conservin o romanguin
  b)    En groc, aquelles que desapareguin (en cas d´enderroc).
  c)    En vermell, l´obra a construir (en cas d´obra nova)
  1.2. També es podrà representar en plànols separats: d´una banda l´estat actual i d´una altra la reforma que es projecta.
  2.    Full d´assumpció dels tècnics directors (si cal)
  3.    Justificant de l´IAE del constructor, de la vila o província, o full d´alta censal.
  4.    Autoliquidació de tributs amb el justificant del pagament.
  5.    Si es sol•licita ocupació de la via pública, plànol de l´ocupació, durada prevista i tancament perimetral.
  6.    Caldrà reflectir fotogràficament  l’estat actual previ a l’actuació sol•licitada.

  Document adjunt a la sol·licitud d'executar les obres el mateix sol·licitant.
  Declaració del constructor

  Un cop finalitzada l'obra cal portar la declaració del cost real d'execució material de l'obra:

  Declaració del cost final de les obres

  Declaració del cost final de les obres

  Fitxer: declaracio_cost_real_obres.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 656,68 kB

 • Quin cost té ?
  El que estableixen les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre mentre no afecti a obres o activitats públiques de gran afluència.
 • Com i on es pot presentar ?

  Personalment a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) situada a la Plaça de la Vila, 2.

  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.

 • Quant temps triga la resposta ?
  Un mes
 • Observacions
  • La presentació de la sol•licitud i el pagament de l´autoliquidació dels tributs no autoritza l´inici de les obres sol·licitades, fins a la concessió de la llicència.
  • Els Serveis Tècnics podran exercir una tasca de comprovació prèvia, abans de la concessió de la llicència, i  final, un cop  exhaurit el termini legal d’execució.
  • D’acord amb l’Ord. Fiscal 2, art. 9è paràgraf 7, un cop acabades les obres, i en el termini màxim d’un mes des de l’acabament, caldrà presentar una declaració del cost real i efectiu de les obres efectuades, adjuntant els documents que creguin oportuns per acreditar el cost consignat, i el departament de recaptació, sis s’escau, efectuarà la liquidació definitiva dels tributs corresponents.
Informació publicada el 4 d'abril de 2014