Declaració cadastral Model 901-N (alteració de titularitat i modificació de la quota de participació en béns immobles)
 • Què és i per a què serveix ?

  El Model 901-N és un imprès que serveix per a fer una declaració d'alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles

 • Qui ho pot demanar ?
  Qui adquireix la propietat, la titularitat d'un dret real d'usdefruit o de superfície o la titularitat d'una concesió administrativa de béns immobles. Axí mateix, el titular d'un bé immoble sobre el que es constitueixi un dret real de gaudi está obligat a facilitar al cadastre immobiliari, a través de l'oportuna declaració, les dades identificatives de qui ostenta aquest dret.
 • Quins documents s'han de portar ?

  S´hauran de portar els documents següents, segons els casos que s´especifiquen:

  En tot cas:

  1.- Si no es disposa d´etiqueta d´identificació fiscal, fotocòpia confrontada del document expedit per l´Agència Estatal d´Administració Tributària per a la constància del número d´identificació fiscal (NIF) del declarant, o del seu document nacional d´identitat (DNI) o, si és el cas, del document oficial en el qual consti el seu número d´identificació d´estranger (NIE). En els supòsits en què la declaració es presenti a les gerències o subgerències del Cadastre o a les entitats que hagin subscrit amb la Direcció General del Cadastre un conveni per a la tramitació de l´esmentada declaració, serà suficient la mera exhibició de qualsevol dels documents esmentats davant el funcionari del corresponent registre administratiu.
  2.- Original i fotocòpia o còpia confrontada del document que acrediti l´alteració, ja sigui escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietat o altres.

  En el cas que no consti la referència cadastral de l´immoble o immobles afectats per la declaració en el document que acrediti l´alteració:

  3.- Certificació cadastral electrònica obtinguda a través de l´Oficina Virtual del Cadastre (http://ovc.catastro.meh.es) o certificació cadastral o qualsevol document expedit pel gerent o subgerent del Cadastre en els quals consti la referència cadastral, o fotocòpia de l´últim rebut justificant del pagament de l´ impost sobre béns immobles.

  En el cas d´adquisició del bé o dret en comú pels cònjuges, si el document en el qual es formalitzi l´alteració no acredita l´existència del matrimoni:

  4.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del llibre de família o qualsevol document que acrediti tal condició (certificat del Registre Civil, etc.)

  En el cas que es constitueixi un dret de superfície o una concessió administrativa sobre part d´un bé immoble:

  5.- Documentació que reflecteixi la descripció gràfica de l´immoble original abans de la constitució de la concessió administrativa o dret de superfície i la descripció gràfica de l´immoble resultant sobre el qual recau la concessió administrativa o dret de superfície, amb plànols que reflecteixin totes les cotes necessàries per fer el càlcul de superfícies.

  En cas que el/la declarant actuï com a representant de la persona obligada a declarar:

  6.- Document acreditatiu de la representació.

 • Quin cost té ?
  Cap (D'acord amb la LLei 4/2004, de 29 de desembre de 2004, es suprimeix la taxa d'inscripció cadastral.
 • En quines dates es pot fer ?
  La declaració haurà de presentar-se en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la data de l'escriptura pública o, en el seu cas, document en que es formalitzi l'alteració.
 • Com i on es pot presentar ?

  Complimentant el model de declaració:

  901-N. Alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en bens immobles.

  Preferentment a les oficines que correspongui en funció de la localització del bé immoble quina alteració es declara:

      * Gerència/Subgerència del Cadastre
      * Oficina d'atenció al ciutada (OAC)
      * Organisme de gestió tributària (OGT)   
      * Delegació d'Economía i Hisenda.

 • Quant temps triga la resposta ?
  Immediata
 • Observacions

  - Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu:
  • Trucar a la LÍNIA DIRECTA DEL CADASTRE
    telèfon:  902.37.36.35
    De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores
  • Consultar la pàgina Web del Cadastre  (www.catastro.meh.es)

Informació publicada el 26 de febrer de 2007