Declaració cadastral Model 902-N (nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles)
 • Què és i per a què serveix ?

  El Model 902-N és un imprès que serveix per a fer una declaració cadastral de nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles.

 • Qui ho pot demanar ?
  El propietari, titular d'un dret real d'usdefruit o de superfície, o titular d'una concessió administrativa dels bens immobles en els que si produeixi l'alteració o variació.
 • Quins documents s'han de portar ?

  S´hauran de portar els documents següents, segons els casos que s´especifiquen:

  En tot cas:

  1.- Si no es disposa d´etiqueta d´identificació fiscal, fotocòpia confrontada del document expedit
  per l´Agència Estatal d´Administració Tributària per a la constància del número d´identificació fiscal (NIF) del declarant, o del seu document nacional d´identitat (DNI) o, si és el cas, del document oficial en el qual consti el seu número d´identificació d´estranger (NIE). En el cas que la declaració es presenti a les gerències o subgerències del Cadastre o a les entitats que hagin subscrit amb la Direcció General del Cadastre un conveni per a la tramitació de l´esmentada declaració, és suficient la mera exhibició de qualsevol dels documents esmentats davant el funcionari del corresponent registre administratiu.
  2.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, de l´escriptura d´obra nova, en cas que s´hagi atorgat aquest document.
  3.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del certificat final d´obra, visat pel col·legi professional corresponent, o, si no n´hi hagués, de qualsevol altre document que permeti acreditar la finalització de l´obra.
  4.- Fotografia de l´edifici complet, realitzada en color i mida 10 x 15 centímetres (si l´edifici té més d´una façana, s´aportarà una fotografia de cadascuna de les façanes).
  5.- Plànol d´emplaçament, amb indicació del nom de la localitat, de la via pública i del número, representat preferentment sobre la cartografia cadastral obtinguda de l´Oficina Virtual del Cadastre.
  6.- Plànol de la parcel·la, acotat i superficiat amb indicació de l´escala, representat preferentment sobre la cartografia cadastral obtinguda de l´Oficina Virtual del Cadastre.
  7.- Plànols acotats per cada planta de l´edifici amb diferent distribució, de conformitat amb l´obra realment executada. En aquests plànols es representarà cadascun dels locals amb ús diferenciat (habitatge, garatge, traster, etc.), amb expressió de les superfícies construïdes .
  8.- Memòria de materials i qualitats del projecte executat.
  9.- Documentació acreditativa del cost d´execució material de les obres.

  En cas que no consti la referència cadastral del bé immoble o immobles afectats per la declaració al document que acrediti l´alteració:

  10.- Certificació cadastral electrònica obtinguda a través de l´ Oficina Virtual del Cadastre (http://ovc.catastro.meh.es) o certificació cadastral o qualsevol document expedit pel gerent o subgerent del Cadastre en els quals consti la referència cadastral, o fotocòpia de l´últim rebut justificant del pagament de l´ impost sobre béns immobles.

  En cas de divisió horitzontal:

  11.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del document acreditatiu de la divisió horitzontal.
  12.- En els plànols assenyalats al punt 7, la distribució dels locals a representar serà coincident amb la descripció existent de la divisió horitzontal. Tanmateix, es representaran gràficament els espais corresponents a tots els elements comuns amb expressió de les superfícies construïdes.
  13.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del document públic acreditatiu de l´adscripció a l´ús i gaudi exclusiu i permanent d´un titular dels trasters i/o places de garatge, si és el cas.
  14.- Plànol a escala descriptiva de la distribució dels trasters i places d´estacionament assenyalats al punt 13, si és el cas, juntament amb el quadre de superfícies construïdes assignades a aquests.

  En cas d´edifici de protecció oficial o rehabilitació protegida:

  15.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, de la cèdula de qualificació definitiva

  En cas de modificació del titular cadastral per adquisició de la propietat

  16.-Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del document que acrediti l´adquisició de la propietat, ja sigui escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietat o altres.
  17.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del llibre de família o de qualsevol document que acrediti l´existència del matrimoni, com certificat del Registre Civil, etc. (quan l´adquisició l´hagin dut a terme en comú els cònjuges, i el document en el qual es formalitza l´adquisició no acrediti aquesta condició).

  En cas que el/la declarant actuï com a representant de la persona obligada a declarar:

  18.- Document acreditatiu de la representació.

 • Quin cost té ?
  Cap (D'acord amb la LLei 4/2004, de 29 de desembre de 2004, es suprimeix la taxa d'inscripció cadastral.
 • En quines dates es pot fer ?
  La declaració haurà de presentar-se en el termini de dos mesos comptats a partir del día següent a la data de l'acabament de les obres, en els casos de nova construcció, ampliació, reforma, rehabilitació.
 • Com i on es pot presentar ?

  Complimentant el model de declaració:

  902-N. Declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles.

  Preferentment a les oficines que correspongui en funció de la localització del bé immoble quina alteració es declara:

      * Gerència/Subgerència del Cadastre.
      * Oficina d'atenció al ciutada (OAC)
      * Organisme de gestió tributària (OGT)   
      * Delegació d'Economía i Hisenda.

 • Quant temps triga la resposta ?
  Immediata
 • Observacions

  - Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu:
  • Trucar a la LÍNIA DIRECTA DEL CADASTRE
    telèfon:  902.37.36.35
    De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores
  • Consultar la pàgina Web del Cadastre  (www.catastro.meh.es)

Informació publicada el 26 de febrer de 2007