Declaració cadastral Model 903-N (agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles)
 • Què és i per a què serveix ?

  El Model 903-N és un imprès que serveix per a fer una agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles.

 • Qui ho pot demanar ?
  El propietari, titular del dret real d'usdefruit o de superfície, o titular d'una concessió administrativa dels béns immobles en els que si produeixi l'alteració o variació.
 • Quins documents s'han de portar ?

  S´hauran de portar els documents següents, segons els casos que s´especifiquen:

  En tot cas:

  1.- Si no es disposa d´etiqueta d´identificació fiscal, fotocòpia confrontada del document expedit per l´Agència Estatal d´Administració Tributària per a la constància del número d´identificació fiscal (NIF) del declarant, o del seu document nacional d´identitat (DNI) o, si és el cas, del document oficial en el qual consti el seu número d´identificació d´estranger (NIE). En els supòsits en què la declaració es presenti a les gerències o subgerències del Cadastre o a les entitats que hagin subscrit amb la Direcció General del Cadastre un conveni per a la tramitació de l´esmentada declaració, serà suficient la mera exhibició de qualsevol dels documents esmentats davant el funcionari del corresponent registre administratiu.
  2.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del document que acrediti l´alteració, ja sigui escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietat o altres.
  3.- Descripció gràfica de la situació anterior, mitjançant plànol cadastral obtingut de l´Oficina Virtual del Cadastre (en cas d´impossibilitat d´obtenir la dita informació, es podrà aportar croquis de localització, amb indicació de municipi, referència cadastral, via, número, paratge, polígon, parcel·la) i plànols a escala o croquis que reflecteixin totes les cotes necessàries per al càlcul de superfícies.
  4.- Descripció gràfica de la situació resultant, mitjançant plànols a escala o croquis que reflecteixin totes les cotes necessàries per fer el càlcul de superfícies.

  En cas que no consti la referència cadastral de l´immoble o immobles afectats per la declaració al document que acrediti l´alteració:

  5.- Certificació cadastral electrònica obtinguda a través de l´Oficina Virtual del Cadastre (http://ovc.catastro.meh.es) o certificació cadastral o qualsevol document expedit pel gerent o subgerent del Cadastre en els qual consti la referència cadastral, o fotocòpia de l´últim rebut justificant del pagament de l´impost sobre béns immobles.

  En cas de divisió horitzontal:

  6.- Plànols acotats per a cada planta de l´edifici amb diferent distribució, en els quals es representarà cadascun dels locals amb ús diferenciat (habitatge, garatge, traster, etc.), coincident amb la descripció existent a la divisió horitzontal, així com la representació de tots els elements comuns, amb expressió de les superfícies construïdes.
  7.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del document públic acreditatiu de la descripció a l´ús i gaudi exclusiu i permanent d´un titular dels trasters i/o places de garatge, si és el cas.
  8.- Plànol a escala descriptiu de la distribució dels trasters i places d´estacionament assenyalats al punt 7, si escau, amb l´expressió de les superfícies construïdes.
  9.- En cas d´agrupacions i agregacions en les quals la parcel·la resultant no estigui alterada en la seva configuració física per incloure de forma íntegra totes les parcel·les agrupades o agregades, serà suficient aportar el plànol obtingut de l´Oficina Virtual del Cadastre, amb indicació de les parcel·les cadastrals corresponents.

  En cas de modificació del titular cadastral per adquisició de la propietat:

  10.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del document que acrediti l´adquisició de la propietat, ja sigui escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, certificació del Registro de la Propietat o altres.
  11.- Original i fotocòpia, o còpia confrontada, del llibre de família o de qualsevol document que acrediti l´existència del matrimoni, com ara certificat del Registre Civil, etc. (quan l´adquisició l´haguessin dut a terme en comú els cònjuges i el document en el qual es formalitza l´adquisició no acrediti tal condició).

  En cas que el/la declarant actuï com a representant de la persona obligada a declarar:

  12.- Document acreditatiu de la representació.

 • Quin cost té ?
  Cap (D'acord amb la LLei 4/2004, de 29 de desembre de 2004, es suprimeix la taxa d'inscripció cadastral.
 • En quines dates es pot fer ?
  La declaració haurà de presentarse en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a l'atorgament de l'escriptura pública, o bé, document en que es formalitzi la variació de que es tracte.
 • Com i on es pot presentar ?

  Complimentant el model de declaració:

  903-N. Declaració cadastral per agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles.

  Preferentment a les oficines que correspongui en funció de la localització del bé immoble quina alteració es declara:

      * Gerència/Subgerència del Cadastre.
      * Oficina d'atenció al ciutada (OAC)
      * Organisme de gestió tributària (OGT)   
      * Delegació d'Economía i Hisenda.

 • Quant temps triga la resposta ?
  Immediata
 • Observacions

  - Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu:
  • Trucar a la LÍNIA DIRECTA DEL CADASTRE
    telèfon:  902.37.36.35
    De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores
  • Consultar la pàgina Web del Cadastre  (www.catastro.meh.es)

Informació publicada el 27 de febrer de 2007