Declaració cadastral Model 904-N (canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o enderrocament de béns immobles)
 • Què és i per a què serveix ?

  El Model 904-N és un imprès que serveix per a fer un canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o enderrocament de béns immobles

 • Qui ho pot demanar ?
  El propietari, titular d'un dret real d'usdefruit o de superfície, o titular d'una concessió administrativa dels bens immobles en els que si produeixi l'alteració o variació.
 • Quins documents s'han de portar ?

  S´hauran de portar els documents següents, segons els casos que s´especifiquen:

  En tot cas:

  1.- Si no es disposa d´etiqueta d´identificació fiscal, fotocòpia confrontada del document expedit per l´Agència Estatal d´Administració Tributària per a la constància del número d´identificació fiscal (NIF) del declarant o del seu document nacional d´identitat (DNI) o, si és el cas, del document oficial en el qual consti el seu número d´identificació d´estranger (NIE). En el cas que la declaració es presenti a les gerències o subgerències del Cadastre o a les entitats que hagin subscrit amb la Direcció General del Cadastre un conveni per a la tramitació de l´esmentada declaració, serà suficient la mera exhibició de qualsevol dels documents esmentats davant el funcionari del corresponent registre administratiu.
  2.- Original i fotocòpia o còpia confrontada del document que acrediti l´alteració (llicència o autorització administrativa, projecte visat, certificat tècnic o equivalent.

  En cas que no consti la referència cadastral de l´immoble o immobles afectats per la declaració en el document que acrediti l´alteració:

  3.- Certificació cadastral electrònica obtinguda a través de l´Oficina Virtual del Cadastre (http://ovc.catastro.meh.es) o certificació cadastral o qualsevol document expedit pel gerent o subgerent del Cadastre en els quals consti la referència cadastral, o fotocòpia de l´últim rebut justificant del pagament de l´impost sobre béns immobles.

  En cas de demolició o enderrocament parcial:

  4.- Descripció gràfica de la situació resultant, realitzada sobre plànol cadastral obtingut de l´Oficina Virtual del Cadastre, i plànols a escala o croquis que reflecteixin les cotes necessàries per fer el càlcul de superfícies. En cas d´impossibilitat d´obtenir el plànol de l´Oficina Virtual del Cadastre, es podrà aportar croquis de localització, amb identificació de municipi, referència cadastral, via número, paratge, polígon i parcel·la.

  En cas de canvis de classe de cultiu o aprofitament que afecten només part d´una subparcel·la:

  5.- Descripció gràfica de la situació resultant, realitzada sobre plànol cadastral obtingut de l´Oficina Virtual del Cadastre, i plànols a escala o croquis que reflecteixin les cotes necessàries per fer el càlcul de superfícies. En cas d´impossibilitat d´obtenir el plànol de l´Oficina Virtual del Cadastre, es podrà aportar croquis de localització, amb identificació de municipi, referència cadastral, via número, paratge, polígon i parcel·la.

  En cas de canvis d´ús o destí que no afecten totes les construccions ubicades a l´immoble:

  6.- Descripció gràfica de la situació resultant, realitzada sobre plànol cadastral obtingut de l´Oficina Virtual del Cadastre, i plànols a escala o croquis que reflecteixin les cotes necessàries per fer el càlcul de superfícies. En cas d´impossibilitat d´obtenir el plànol de l´Oficina Virtual del Cadastre, es podrà aportar croquis de localització, amb identificació de municipi, referència cadastral, via número, paratge, polígon i parcel·la.

  En cas que el/la declarant actuï com a representant de la persona obligada a declarar:

  7.- Document acreditatiu de la representació.

 • Quin cost té ?
  Cap (D'acord amb la LLei 4/2004, de 29 de desembre de 2004, es suprimeix la taxa d'inscripció cadastral.
 • En quines dates es pot fer ?

  La declaració haurà de presentar-se en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a l´acabament de les obres, en els casos de demolició o enderrocament de les construccions.

  En cas de canvi d´ús en les construccions, el termini serà de dos mesos comptats a partir del dia següent a l´atorgament de l´autorització administrativa de la modificació.

  En cas de canvis de cultiu o aprofitament, el termini serà de dos mesos comptats a partir del dia següent a la data de l´acabament dels treballs necessaris per a la realització del canvi de cultiu o aprofitament del que es tracti.

  (S´entén per canvi de cultiu o aprofitament: la transformació de secà a regadiu; arrencament de ceps, oliveres, etc.; transformacions encaminades a sanejament o millora; noves plantacions, sense que tinguin dita qualificació els canvis cíclics o propis d´una alternativa de cultius.)

 • Com i on es pot presentar ?

  Complimentant el model de declaració:

  904-N. Declaració cadastral per canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o enderrocament de béns immobles

  Preferentment a les oficines que correspongui en funció de la localització del bé immoble quina alteració es declara:

      * Gerència/Subgerència del Cadastre.
      * Oficina d'atenció al ciutada (OAC)
      * Organisme de gestió tributària (OGT)   
      * Delegació d'Economía i Hisenda.

 • Quant temps triga la resposta ?
  Immediata
 • Observacions

  - Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu:
  • Trucar a la LÍNIA DIRECTA DEL CADASTRE
    telèfon:  902.37.36.35
    De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores
  • Consultar la pàgina Web del Cadastre  (www.catastro.meh.es)

Informació publicada el 27 de febrer de 2007