Avís legal
{n}Drets de la propietat intel·lectual{n} Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i dels seus autors i tenen la consideració d´obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d´aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. Està autoritzat l´ús personal, no comercial. Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt. No s´autoritza en cap cas: - La presentació d´una pàgina del lloc Web en una finestra que no pertany a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt per mitjà de “framing”. - La inserció d´una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt mitjançant “in line linking”. - L´extracció d´elements del lloc web causant perjudici a l´Ajuntament de Vilassar de Dalt conforme les disposicions vigents. {n}Protecció de dades de caràcter personal{n} Alguns formularis del web de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, en seccions com {c}Tràmits{c}, sol·liciten als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través del web, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. {n}L'usuari pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD{n}. Per l'exercici d'aquest drets, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament i indicar l'assumpte {c}Tutela de Drets LOPD{c}: Ajuntament de Vilassar de Dalt Plaça de la Vila, 1 08339 Vilassar de Dalt {e}comunicacio@vilassardedalt.cat{|}comunicacio@vilassardedalt.cat{e}