Al·legació sobre imposició de multa per infracció de trànsit
 • Què és i per a què serveix ?
  Tràmit amb el qual es vol fer constar per escrit la disconformitat contra una sanció o denúncia imposada per l'Ajuntament en matèria de trànsit.
 • Qui ho pot demanar ?
  Qualsevol persona a qui li hagi estat formulada una denúncia o se li hagi imposat una sanció.
 • Quins documents s'han de portar ?
  1. Model d'al·legació.
  2. Fotocòpia de la denúncia
  3. Tota aquella documentació que el sol·licitant consideri oportuna com a aportació de proves que l'eximeixen de la denúncia.
 • Quin cost té ?
  Cap.
 • En quines dates es pot fer ?
  Les al·legacions en el termini de quinze dies des de l´endemà de la notificació de la denúncia.
  El recurs de reposició en el termini d´un mes des que es va notificar la imposició de la sanció o es va abonar voluntàriament la denúncia amb bonificació.
 • Com i on es pot presentar ?
  Personalment o per correu, a l'oficina d'atenció al ciutadà situada a la Plaça de la Vila, 2
  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.
 • Quant temps triga la resposta ?
  El termini de resolució d´al·legacions és d'un any.
 • Observacions
  En cas que la infracció denunciada comporti la retirada de punts, el pagament en via voluntària de la denúncia determinarà, tret que interposi recurs de reposició expressament, que l'Ajuntament procedirà a la retirada de punts que correspongui en funció a la infracció comesa.

  La presentació d'al·legacions no modifica el termini voluntari de pagament de la sanció amb bonificació.

Informació publicada el 2 d'octubre de 2007