ORDENANCES FISCALS 2008
{n}Totes les taxes i impostos de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt corresponents a l'exercici del 2008{n} {n}{c}{2}Format en PDF{n}{c}{2} {n}{s}{h}001 - Vehicles{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_01_2008.pdf{h} {h}002 - ICIO (Impost sobre construccions instal·lacions i obres){|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_02_2008.pdf{h} {h}003 - IBI (Imposts sobre bens immobles){|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_03_2008.pdf{h} {h}004 - Plusvàlues (Impost sobre l'increment de valor dels terrenys){|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_04_2008.pdf{h} {h}005 - Llicències urbanístiques{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_05_2008.pdf{h} {h}006 - Documents administratius {|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_06_2008.pdf{h} {h}007 - Obertura establiments{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_07_2008.pdf{h} {h}008 - Escombraries{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_08_2008.pdf{h} {h}009 - Connexió xarxa serveis públics{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_09_2008.pdf{h} {h}010 - Contribucions especials{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_10_2008.pdf{h} {h}011 - Preu públic sala esportiva del pavelló can Banús{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_11_2008.pdf{h} {h}012 - Retirada de vehícles{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_12_2008.pdf{h} {h}013 - Escola d'educació infantil (Llar d'infants){|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_13_2008.pdf{h} {h}014 - Ocupació subsòl{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_14_2008.pdf{h} {h}015 - Ocupació via pública amb taules i cadires{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_15_2008.pdf{h} {h}016 - Entrades i guals{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_16_2008.pdf{h} {h}017 - Eliminació de runes{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_17_2008.pdf{h} {h}018 - Mercat setmanal{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_18_2008.pdf{h} {h}019 - Ocupació de terrenys amb containers{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_19_2008.pdf{h} {h}020 - Mercat del Carme{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_20_2008.pdf{h} {h}021 - Subministrament d'aigua{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_21_2008.pdf{h} {h}022 - IAE (Impost sobre actvitats econòmiques){|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_22_2008.pdf{h} {h}023 - Cementiri{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_23_2008.pdf{h} {h}024 - Aprofitament per empreses explotadores{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_24_2008.pdf{h} {h}025 - Estacionament zona blava{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_25_2008.pdf{h} {h}026 - Recollida d'animals{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_26_2008.pdf{h} {h}027 - Assistència centre obert{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_27_2008.pdf{h} {h}028 - Utilització instal·lacions pavelló{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_28_2008.pdf{h} {h}029 - Servei d'atenció domiciliaria{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Ordenanca_fiscal_29_2008.pdf{h} {h}Relació de categories de carrers als efectes de les ordenances fiscals del 2008{|}./ARXIUS/ORDENANCES_FISCALS/ANY_2008/Relacio_categories_carrers_ordenances_2008.pdf{h}{s}{n}