Alta per omissió al padró municipal d´habitants
 • Què és i per a què serveix ?
  Alta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que, tot i viure habitualment en un determinat municipi, no figuren inscrites al padró.
 • Qui ho pot demanar ?

  Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats).

  Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

 • Quins documents s'han de portar ?

  Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  • Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  • Menors d'edat casats: a més, llibre de família.


  Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  • Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat una d'aquestes opcions:
   • fotocòpia de l'escriptura de propietat dels fulls on es descrigui la finca i les dades del propietari
   • fotocòpia del contracte de lloguer
   • fotocòpia del contracte o rebut expedit per companyia subministradora
   rebut de l'IBI.
   {>}Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.{>}
  • Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
  • Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.
 • Quin cost té ?
  Cap.
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre.
 • Com i on es pot presentar ?
  Presencialment: al Servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada a la Plaça de la Vila, 2
 • Quant temps triga la resposta ?
  La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.
Informació publicada el 30 d'abril de 2008