Finalització d'obres i devolució de fiança
 • Què és i per a què serveix ?
  És el tràmit únic de la finalització d'obres.
  Inclou:
  • Inspecció Final d’Obra
  • Devolució Fiances (elements urbanístics i gestió de residus)
  • Declaració del Cost Real i Efectiu
 • Qui ho pot demanar ?
  La persona o entitat titular de la llicència, o una persona degudament autoritzada.
 • Quins documents s'han de portar ?
  La següent instància:
  Final d'obra

  Final d'obra

  Fitxer: final_obra.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1,28 MB

  • Certificat del tècnic facultatiu sobre la data d'inici real de les obres.
  • Certificat del tècnic facultatiu sobre el final de les obres
  • Certificat del tècnic facultatiu sobre el cost real d'execució material de les obres.
  • Carta de pagament o rebut original del pagament de les fiances d'obres o còpia de l'aval del qual es demana la devolució.
  • Justificant d'alta d'IBI de la finca (en cas d'obra nova o ampliació) o tràmit simultani.
  • Escriptura de declaració de l'obra nova, ampliació, reforma o rehabilitació de l'immoble de referència anterior, objecte de comprovació.
  • Autoliquidació -Model 600- presentat per l'obligat tributari a la Delegació de la Direcció General de Tributs o Oficina Liquidadora de la Generalitat de Catalunya per l'Impost sobre actes jurídics documentats, en inscriure l'esmentada declaració d'obra nova al Registre de la Propietat.
  • Certificacions d'obra emeses pel contractista o última Certificació si és a origen.
  • Contracte d'execució de l'obra.
  • Justificants corresponents a tots els pagaments efectuats pels treballs realitzats a l'obra comprovada, material i mà d'obra (fotocopia de les factures).
  • Còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels residus de fibrociment i d'aquells que segons la legislació actual en matèria de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
  • Qualsevol altre document que considereu adient.
 • Quin cost té ?
  Recordar que cal satisfer prèviament el pagament de la taxa per la inspecció final d´obra.
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre.
 • Com i on es pot presentar ?

  Presencialment: al Servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada a la Plaça de la Vila, 2
  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.

 • Quant temps triga la resposta ?
  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Informació publicada el 5 de maig de 2008