Llicència de gual
 • Què és i per a què serveix ?

  Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats i reserves de via pública vinculades, ja sigui a edificis, solars o obres. Així com les modificacions o baixes de llicències.

  Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

 • Qui ho pot demanar ?
  El propietari vinculat a l'immoble on es sol·licita el gual, o una persona degudament autoritzada, per exemple, un llogater.
 • Quins documents s'han de portar ?

  1.- Document de sol·licitud . indicant l’adreça exacta del gual o reserva

  2.- Plànol del local a escala 1/50 o 1/100 o croquis acotat, segons convingui, amb indicació de la superfície ocupada per aparcament.
    

 • Quin cost té ?
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores de les taxes
 • En quines dates es pot fer ?
  Sempre.
 • Com i on es pot presentar ?

  Personalment a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) situada a la Plaça de la Vila, 2; o a les oficines de can Robinat, situades al Camí de Mataró, 10.
  Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits

 • Quant temps triga la resposta ?
  El període màxim és de dos mesos amb caràcter general.
 • Com s'ha de tramitar?
  1. Presentar instància genèrica adjuntant la documentació necessària.
  2. Un cop concedida la llicència l’ajuntament us comunicarà que podreu passar a recollir la placa indicadora personalitzada en cas de reserves i executar la senyalització horitzontal en les condicions definides a l’ordenança reguladora.
  3. Satisfer el pagament de la taxa inicial pel tràmit (altes, baixes i modificacions)
  4. En funció de la sol•licitud presentada, es procedirà per part de l’Ajuntament a la corresponent liquidació de la taxa anual.
Informació publicada el 19 d'abril de 2016