Anunci de cobrança i d´exposició pública de padrons. Casal de Dia. Juliol 2013
Informació publicada el 17 de setembre de 2013