Anunci de cobrança i exposició pública de padrons. Centre Obert. 4 trimestre 2013
Informació publicada el 22 d'octubre de 2013