Anunci de cobrança i exposició pública de padrons. Pavello. Octubre 2013
Informació publicada el 25 d'octubre de 2013