Anunci de cobrança i exposició pública de padrons. Casal de dia. Octubre 2013
Informació publicada el 8 de novembre de 2013