Anunci de cobrança i exposició pública de padrons. Pavello novembre 2013.
Informació publicada el 25 de novembre de 2013