Anunci de cobrança i exposició pública de padrons. Casal de dia. Novembre 2013
Informació publicada el 5 de desembre de 2013