Anunci: Aprovació plec de clàusules per al procediment obert per a la contractació de serveis de neteja viària
Informació publicada el 3 de març de 2014