Anunci de cobrança i exposició pública de padrons. Pavelló. Agost 2014
Informació publicada el 24 de juliol de 2014