Anunci de cobrança i exposició pública de padrons: casal de dia. Desembre 2014
Informació publicada el 9 de gener de 2015