Defensa Ciutadana
Presentació

Xaro Mariscal - defensa ciutadana

Què és i per a què serveix la defensora ciutadana?

És una institució de servei a les persones (físiques i jurídiques) que té com a finalitat vetllar per la defensa i reconeixement dels drets de la ciutadania en les seves relacions amb l´Ajuntament i les empreses, organismes i concessionaris que en depenen.
Serveix com a mecanisme de garantia pel respecte als drets i el compliment de les obligacions en el marc de l´actuació administrativa.
La defensora ciutadana actua amb independència i l´objectivitat sota criteris de justícia i equitat. És a dir, no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb total independència, autonomia i, per tant, exclusivament segons el seu criteri, les normes vigents i el sentit comú. No és un càrrec polític, ni un empleat municipal.

En què pot intervenir?

En assumptes en què l'actuació municipal no hagi resolt per via ordinària i que hagin pogut produir una vulneració dels drets de les persones, com per exemple:
• Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquin com cal.
• Tracte indegut als ciutadans.
• Retards indeguts en l'actuació administrativa.
• Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.
• Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol•licitar.
• I, en general, davant d'aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local.

En què no pot intervenir?

En les queixes o reclamacions:
• que ja tinguin un pronunciament dels tribunals, les que es trobin pendents de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit, o les admeses a tràmit quan després s'interposa demanda o recurs davant dels tribunals
• anònimes, sense fonament o que denotin mala fe
• que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones
• de qüestions privades entre particulars (conflictes veïnals, laborals, mercantils...)
• que, pels canals establerts, encara no s'hagin plantejat a l'Ajuntament
• de persones amb dependència funcional, laboral o contractual de l'Administració municipal en temes relatius a l'àmbit d' aquestes relacions


OFICINA DE DEFENSA CIUTADANA DE VILASSAR DE DALT

Les queixes s'han de presentar personalment per escrit, per correu postal o per correu electrònic adreçades a:

Defensa Ciutadana - Xaro Mariscal
C/ Mestre Viladrosa, 11
08339 Vilassar de Dalt
defensaciutadana@vilassardedalt.cat
Es pot demanar cita al telèfon Tel. 93 693 14 16

L'escrit de queixa, que ha d'anar signat, ha de ser clar i concís, i ha d' indicar:
• el nom i els cognoms, l' adreça postal, i, si pot ser, el telèfon de la persona que el formula,
• el fet que motiva la queixa i aquelles circumstàncies que puguin ser d'interès,
• la petició concreta que es fa a la Defensora del Ciutadà,
• tota la documentació que pugui servir per aclarir el cas.

Per presentar una queixa a la defensora ciutadana contra l'Administració municipal s'han d'haver esgotat la vies de reclamació que l'Ajuntament té previstes en cada cas.
Totes les actuacions són gratuïtes per a les persones que sol•liciten el servei. Les visites i entrevistes amb la defensora es concerten prèviament.

Com actua?
Un cop rebuda la sol•licitud aquesta Institució envia un justificant de recepció a la persona interessada i la informa de si la queixa s'ha admès o no a tràmit.
L'admissió a tràmit significa que la Defensa, després d'estudiar l'escrit i la documentació aportada, decideix investigar el cas davant de l'Ajuntament per aclarir les causes del problema i recomanar, recordar o suggerir fórmules per solucionar-lo. En qualsevol cas les resolucions es comuniquen per escrit a la persona afectada.
Si la queixa no s'admet a tràmit, s'informarà la persona interessada per escrit d' aquest fet i se li suggeriran, si s'escau, altres vies perquè intenti solucionar el problema.
Les resolucions de la defensora no poden modificar ni anul•lar actes administratius, ni poden ser objecte de recurs de cap mena.
Quan ho demani la persona que subscriu la queixa, es podrà acordar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, sense que això afecti el contingut.
La defensora pot actuar d'ofici, és a dir, per iniciativa pròpia quan observa que algun fet pot produir una vulneració dels drets de les persones.