Hisenda
Presentació

ÀREA ECONÒMICA

L'Àrea d'Hisenda té com a principals funcions, totes les relacionades amb els aspectes econòmics, pressupostaris i financers relacionats amb la Hisenda Local. S'encarrega de la coordinació i la direcció de la política econòmica i pressupostària. Desenvolupa les funcions de proposta de pressupost, política fiscal i recaptatòria, contribucions especials i quotes urbanístiques i el compte general del pressupost, entre d'altres.


DOCUMENTS D'INTERÈS 


Pressupost

Liquidacions de pressupostos d'anys anteriors

Pressupost anys anteriors

Execucions trimestrals del pressupost

Modificacions pressupostàries

Estabilitat pressupostària i endeutament municipal

Compte general

Calendari fiscal 2019

Període mig de pagament a proveïdors

Inventari municipal

Cost i característiques de les campanyes de publicitat institucional en mitjans de comunicació.

Llistat de proveïdors de l'Ajuntament

Subvencions atorgades per l'Ajuntament

Convocatòries d'ajuts i subvencions

Retribucions càrrecs electes i declaracions de béns i activitats i personal de confiança