Notícies
Policia Local

LA POLICIA LOCAL DE VILASSAR DE DALT


Emplaçament: Plaça de la Vila, 1 08339 Vilassar de Dalt
Tel.: 93.753.98.38
Fax.: 93.753.75.59
e-mail: policialocal@vilassardedalt.

- ANTECEDENTS I FUNCIONS DE LA POLICIA LOCAL

- RESPONSABILITATS DE LA POLICIA LOCAL

- TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR A TRAVÉS DE LA POLICIA LOCAL

- CAMPANYES DE PREVENCIÓ I CONSELLS ALS CIUTADANS

- DOCUMENTACIÓ I NORMATIVA AMB LA QUAL ES TREBALLA

- ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

- TELÈFONS D'INTERÈS

- CONSELLS DAVANT UN ATRACAMENT

- CONSELLS PER LES NEVADES

- NOTÍCIES DESTACADES


------------------------------------------------------------------------


ANTECEDENTS I FUNCIONS DE LA POLICIA LOCAL

La Policia Local és un institut armat de naturalesa civil i d´estructura jerarquitzada que té encomanades una sèrie de funcions.
Trobem les funcions de la policia local recollides en la llei de cossos i forces de seguretat així com en la Llei 16/91 de les Policies Locals.
Dins les funciones hem d'establir quina serà la missió fonamental de la Policia, aquesta està reflectida en la Constitució Espanyola a l´article 104.2:

“Protegir el lliure exercici dels drets i llibertat de les persones i garantir la seguretat ciutadana”
 
Aquesta missió la durem a terme seguint uns principis bàsics d´actuació com a component deontològic policial. Això vol dir que les actuacions de la policia es regiran per unes directrius que marquin la manera de treballar d´una forma objectiva i imparcial, sota un ordenament jurídic, donant un tracte correcte al ciutadà, també al detingut, sempre preservant els drets fonamentals de les persones i protegint la seva integritat.

Tradicionalment s´han fet diverses classificacions de l´activitat policial, classificació entre activitat de policia general i especial, classificació entre policia repressiva i preventiva,etc. i la que més s´adequa a la realitat i que hom empra és la següent:

Policia Assistencial
Policia administrativa
Policia de trànsit
Policia Judicial

Dels models actuals s´ha implantat en moltes demarcacions el model de policia de barri, proximitat o comunitària, de les quals podem treure les següents característiques:

• És un departament de la policia on els objectius vénen definits per les necessitats reals de la comunitat que és la receptora del servei.
• La policia local s´integra amb la comunitat.
• Aquest model és una filosofia que permet treballar en conjunt amb els ciutadans i sobre els problemes de seguretat o qualitat de vida.
• Afecta tot el cos, per la qual cosa constitueix un nou estil policial.
• La tasca és pro activa, es treballa molt el concepte de prevenció.
• Recerca de solucions creatives amb la comunitat.
• Suspensió de l´apatia social, integrant al ciutadà en el compromís d´assegurar la seguretat i la qualitat de vida de la seva vila, la seva població, convertint al policia en un catalitzador del compromís social.
• Ús de la tecnologia però amb prevalença de la relació humana i potenciació dels recursos humans.
• Servei descentralitzat i personalitzat, garantint la seguretat des de dins de la comunitat.


RESPONSABILITATS DE LA POLICIA LOCAL

Una vegada vistes les funcions de la policia local a continuació detallarem les seves responsabilitats:

1. Policia Assistencial
Protegir a les Autoritats de les Corporacions Locals i vigilància i custòdia dels seus edificis i/o instal·lacions.
Cooperar en la resolució de conflictes privats quan es sigui requerits per això.

2. Policia Administrativa
Policia Administrativa, pel que fa a les Ordenances, Bans i d´altres disposicions municipals dins de l´àmbit de les seves competències.

3. Policia de trànsit
Ordenar, dirigir i senyalitzar el trànsit en el casc urbà, d´acord amb allò establert en les normes de circulació.
Instruir atestats per accident de circulació dins dels casc urbà.

4. Policia Judicial
Participar en les funcions de Policia Judicial en la forma establerta en l´article 29.2 de l'esmentada Llei 2/86.
Prestació d´auxili, en cas d´accident, catàstrofe o calamitat pública, participant en la forma prevista per les Lleis en execució dels Plans de Protecció Civil.
Fer diligències de prevenció i quantes actuacions tinguin tendència a evitar la comissió d´actes delictius en el marc de col·laboració establert a les Juntes de Seguretat.
Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l´ordre a les grans concentracions humanes, quan sigui requerit per això.


TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR A TRAVÉS DE LA POLICIA LOCAL

La policia local en el seu funcionament dóna un servei al ciutadà en diferents àmbits i a continuació es fa esment dels diferents tràmits que poden gestionar.
• Control de vehicles sorollosos.
• Denúncies per excés de soroll.
• Denúncies incompliment d´horari de locals nocturns.
• Denúncies robatoris/furts.
• Denúncies robatoris vehicles.
• Denúncies robatoris amb danys.
• Queixes i/o suggeriments.
• Permís d'armes d´aire o gas comprimit.
• Petició de serveis de la Policia Local (instància).
• Recollida d´animals de companyia vius, abandonats a la via pública (connexió amb associació de defensa d´animals de companyia).
• Recuperació de vehicles ingressats al dipòsit municipal.
• Recuperació i petició de retirada de vehicles per la grua municipal.
• Sol·licitud d´informe d´actuació en temes de mediació veïnal (civil).
• Sol·licitud d´informe d´accidents de trànsit.
• Sol·licitud per fer fogueres.
• Altres encomanades per la normativa vigent
• Emissió de l´autorització pels menors per sortir a l´estranger (conjuntament amb Mossos d´esquadra).


CAMPANYES DE PREVENCIÓ I CONSELLS ALS CIUTADANS

• Consells de seguretat a l´estiu
• Consells d´actuació en cas d´accident de trànsit
• Consells prevenció d´espectacles pirotècnics i grups de foc (en procés la confecció del pla municipal de seguretat en espectacles pirotècnics)
• Consells de prevenció de robatoris a l´interior dels vehicles
• Atenció en maltractaments o agressions sexuals
• Mesures de prevenció en cas de pluges intenses
• Prevenció i emergències en cas d´incendi
• Seguretat al domicili
• Consells de seguretat a la gent gran


DOCUMENTACIÓ I NORMATIVA AMB LA QUAL ES TREBALLA

• Ordenança municipal de circulació, en el seu defecte pel reglament general de circulació, llei de seguretat vial, reglament general de conductors, reglament general de vehicles i assegurances.
• Llei catalana del soroll
• Ordenança de convivència ciutadana
• Bans d´Alcaldia
• Bans sobre mesures de circulació


ALTRA INFORMACIÓ D´INTERÈS

Pagament de grues i multes.

El pagament de les taxes per retirada de vehicles amb grua per infraccions de circulació només es podran abonar per les següents vies:

a) Mitjançant l´expedició del document de liquidació que emet l´ Organisme de gestió tributària de la Diputació, amb el qual podrà anar a qualsevol oficina bancària per a fer efectiu el pagament. Dies laborables i en horari d´oficina d´atenció al ciutadà.
b) Mitjançant targeta bancària en els casos en que la oficina de gestió tributària de la Diputació sigui tancada o en caps de setmana i festius.
c) Pagament en efectiu: només en bancs i caixes amb el corresponent document de liquidació emès per l´oficina de gestió tributària de la Diputació.

CONSIDERACIONS AMB EL DOCUMENT NACIONAL D´IDENTITAT.

Tot ciutadà espanyol té dret a que se li expedeixi el DNI, essent obligatòria la seva obtenció pels majors de 14 anys i pels de mateixa edat, residint a l´estranger, quant es traslladin a Espanya per temps no inferior a 6 mesos.
Totes les persones obligades a obtenir el DNI ho estan a exhibir-lo quant sigui requerit per a fer-ho per l´autoritat o els seus agents (Policia).

REQUISITS PER L´EXPEDICIÓ

Per a sol·licitar-lo serà imprescindible la presència física de la persona interessada, l´abonament de les taxes legalment establertes en cada moment i la presentació dels següents documents:

a. Certificació literal de naixement expedida pel Registro Civil corresponent. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de tres mesos a la de presentació de la sol·licitud d´expedició del Document Nacional d'Identitat.

b. Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, de mides 32 por 26 mil·límetres, amb fons uniforme clar llis, presa de front amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres obscurs o qualsevol altre objecte que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.

c. Certificat d´ empadronament de l´ajuntament on el sol·licitant tingui el seu domicili, expedit amb una antel·lació màxima de tres mesos a la data de la sol·licitud del Document Nacional d'Identitat.

d. Els espanyols residents en l´estranger acreditaran el domicili mitjançant certificació de la Representació Diplomàtica o Consular on estiguin inscrits com a residents.

2. Excepcionalment, en els supòsits  en que, per circumstàncies alienes al sol·licitant, no pogués ser presentat alguns dels documents a que es refereix l´apartat primer d´aquest article, i sempre que s´acrediti per altres mitjans, suficients a judici del responsable del l´ òrgan encarregat de l´expedició, les dades que constin en dits documents, se li podrà expedir un Documento Nacional de Identitat amb validesa que se indica en l´article següent.

VALIDESA DEL DNI

1. Com a caràcter general el Document Nacional d´Identitat tindrà un període de validesa, a contar des de la data de l´expedició o de cada una de les seves renovacions, de:
a. Cinc anys, quant el titular no hagi complert els trenta anys en el moment de l´expedició o renovació
b. Deu anys, quant el titular hagi complert els trenta i no hagi arribat als setanta.
c. Permanent quant el titular hagi complert els setanta anys.
2. De forma excepcional es podrà atorgar validesa diferent al Documento Nacional de Identitat en els següents supòsits d´expedició i renovació:
a. Permanent, a persones majors de trenta anys que acreditin la condició de gran invàlid.
b. Per un any, en els supòsits de l´apartat segon del punt “requisits” i del mateix apartat de la renovació.

RENOVACIÓ

1. Per la seva caducitat. Només caldrà aportar una fotografia, pagar les taxes i prendre les empremtes digitals.
2. En els supòsits de variació de dades que es recullin en el mateix, i en aquests casos hauran d´aportar els documents justificants de la mencionada variació.

EXPEDICIÓ DE DUPLICATS

1.Per extravio, sostracció, destrucció o deteriorament del Document Nacional de Identitat, portarà a terme l´obligació del seu titular de proveir-se immediatament d´un duplicat, que serà expedit en la forma i amb els requisits indicats per a la renovació.
La validesa d´aquests duplicats serà la mateixa que tenien els Documents als que substitueixin, excepte que aquests es trobin dins dels últims 90 dies de la seva vigència,
LA POSSESSIÓ DEL DOCUMENT NACIONAL D'IDENTITAT PELS MENORS D´EDAT NO SUPOSA, PRÒPIAMENT, UNA AUTORITZACIÓ PER DESPLAÇAR-SE FORA DEL TERRITORI NACIONAL, HAVENT DE SER BESCANVIAT , A AQUESTS  EFECTES, AMB LA CORRESPONENT AUTORITZACIÓ DE QUI TINGUI LA PÀTRIA POTESTAT O TUTELA.TELÈFONS D´INTERÈS:
• Emergències generals de qualsevol tipus 112
• Bombers de la Generalitat 085
• Urgències sanitàries 061
• Mossos d´esquadra 088
• Guàrdia Civil Premià de Mar 93.751.48 55
• ADF Vilassar de Dalt 686 68 02 09
• C.A.P de Vilassar de Dalt  93 750 88 00
• Farmàcia Sànchez 93 753 08 01
• Farmàcia Brassò 93 753 08 03
• Farmàcia Jové 93 750 87 35
• Avaries aigua SOREA 93 752 28 91
• Avaries Gas Natural 900 750 750
• Avaries llum Grup ENDESA 900 770 077
• Recollida de trastos vells 93 750 8115

(Per a més informació sobre les farmàcies de guàrdia podeu consultar la següent web del col·legi de farmacèutics, on es facilitat per a cada localitat les farmàcies existents i de guàrdia, una web molt útil en casos d´emergència http://www.farmaciesdeguardia.com)


CONSELLS DAVANT UN ATRACAMENT

Com heu d´actuar si patiu un atracament

- Durant l´atracament:

• El més important és mantenir la calma i procurar guanyar temps.
• Activeu el sistema d´alarma silenciosa sense ser vist.
• Observi bé els atracadors per poder-ne fer una bona descripció.
• Memoritzi les dades referents al vehicle utilitzat pels atracadors, així com la direcció que prenen.

- Després de l´atracament:

• No toqui res que pugui alterar les petjades o indicis deixats.
• Truqui immediatament a la policia.
• Faci que una persona esperi fora l´arribada de la policia.
• En cas necessari, demani ajuda mèdica.
• Tanqui les portes i no deixi entrar ningú.
• Demani als testimonis que es quedin o apunti el nom i adreça.
• Mantingui lliure el telèfon.
Intenti que tothom apunti ràpidament el que hagi observat (matrícula, descripció dels atracadors, etc.).

Recomanacions bàsiques per a comerços i botigues

- Per reduir el risc d´atracament en el vostre establiment:

• Fixar un límit per als diners que es tenen a la caixa. Guardar els diners i altres papers de pagament que sobrepassin aquest límit en lloc segur.
• Realitzar el recompte de diners en un lloc fora de la vista del públic.
• Disposar d´una bona administració de les claus. No tenir-ne gaires en circulació ni a la vista.
• Organitzar un mètode d´obertura i de tancament del local tan segur com sigui possible.

- Per guardar i transportar els diners:

• Instal·li una caixa forta amb sistema d´obertura retardat.
• Connecti aquesta caixa amb un sistema electrònic d´alarma antirobatori.
• Tanqui bé la caixa forta després d´utilitzar-la.
• Per a la compra d´una caixa forta demani l´assessorament d´una empresa especialitzada.
• Si ha d´efectuar el transport dels diners fora del seu establiment, procuri fer-ho sempre de dia i variant l´itinerari.
• Transporti els diners de la forma més discreta possible i preferiblement acompanyat.

Recomanacions bàsiques per millorar la seva seguretat

L´intent d´aquestes recomanacions és arribar d´una forma ràpida i senzilla a tots els ciutadans i comerciants del municipi:

- Durant el període de vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu) o absències de varis dies:

• Evitar comentar l´absència del seu domicili a persones desconegudes o davant d´aquestes. De la mateixa manera, no és convenient fer-ho públicament en llocs com establiments comercials i bars.
• Assegurar-se que totes les portes i finestres estiguin tancades.
• No deixar mai les claus amagades en cap lloc que sigui accessible, encara que aquest pugui semblar molt difícil de ser descobert.
• Procurar que una persona de la nostra confiança o familiar retiri regularment la correspondència de la bústia. A aquesta mateixa persona li podem deixar una còpia de les claus en previsió que sorgeixi qualsevol imprevist o emergència.
• No deixar cap missatge que faci referència a la vostra absència en el vostre contestador automàtic.
• Telefonar immediatament a la policia si es té la sospita que qualsevol persona estranya està rondant o intenta entrar a la vivenda d´un veí o conegut i aquest està fora o de vacances.

- Durant els dies de mercat, compres en grans superfícies comercials o fires:

• No deixi mai el moneder en un lloc visible a l´interior de la bossa de la compra, quan estigui comprant en llocs de gran afluència de persones. És convenient que el porti sempre a la mà o en lloc no visible i de difícil accés.
• No deixi mai a la vista objectes que provoquin l´interès del delinqüent, dins el vehicle estacionat (radiocassets, bosses, moneders, peces de roba, etc.), independentment del temps que s´hagi d´estar fora del vehicle i del lloc on estigui.CONSELLS PER LES NEVADES

Consells generals
Consells pels conductors
Consells generals en diferents idiomesNOTÍCIES DESTACADES

La nova reforma del codi penal ha insertat les noves penes en quant a la velocitat i la ingestió de begudes alcohòlilques.
 
Es consuma el delicte tipificat quan es circula a 60 km/h i a 80 km/h per sobre de la velocitat reglamentàriament permesa.
 
S´estableix que és delicte la conducció amb una taxa d´alcohol en aire espirat superior a 0,60 mlg/l o amb una taxa d´alcohol en sang superior a 1,2 g/l.

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Informació publicada l'1 de desembre de 2007
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web