Notícies
S'obre el període per sol·licitar les beques menjador pel curs 2018-19

beques menjadorDes d'aquest divendres 25 de maig i fins el 15 de juny es poden presentar les sol·licituds per les beques menjador del curs que ve. Per formalitzar-les cal omplir el formulari corresponent amb tota la documentació que es demana i adreçar-se a l'OAC (Plaça de la Vila, 2).

1. A quí van adreçades:

- alumnes escolaritzats a Vilassar de Dalt.
- alumnes empadronats a Vilassar de Dalt i escolaritzats al Maresme.
- menors que assisteixin a centres educatius amb servei de menjador.

2. Que tinguin una renda familiar anual disponible per unitat familiar igual o inferior a:

- Primer adult( sustentador principal): 9.667,30€.
- Segon adult ( sustentador principal): 4833,60€
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80€.
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€.

3. Amb caràcter general NO es podran atorgar els ajuts a les famílies que tinguin una renda disponible anual per unitat familiar superior als límits establerts.

4. En cas d’incidències o irregularitats amb l’Agència Tributària les sol•licituds podran quedar denegades si no es realitzen les esmenes oportunes.

5. Les valoracions dels ajuts individuals de menjador escolar i la documentació requerida per aquests seguiran els criteris establerts en les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar aprovades pel Consell Comarcal del Maresme  i publicades a la Web del Consell Comarcal del Maresme.

Documentació:

1. Sol•licitud model CCM1.
2. Fotocòpia del DNI/NIE vigent del sol•licitant i membres de la unitat familiar que figurin al volant de convivència.
3. Fotocòpia llibre de família.
4. Volant/certificat de convivència actual.
5. Certificat emès per la escola del número IDALU.
6. Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2017:

Es recomana que els sol•licitants realitzin la declaració de la renda.

En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a pensions o prestacions no contributives i/o contributives segons s’especifica a continuació, cal acreditar el concepte i la seva quantia.

• No contributives (exempts de tributació): PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l’Art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de Novembre.

Fotocòpia dels justificants d’ ingressos de tots els membres de la unitat familiar  
majors de 16 anys:

- Si es troben treballant:  els fulls de salar ( gener 18- abril 18).
- Si es troben aturats: certificat de prestacions on consti si és perceptor de subsidi  i de l’ import de la prestació ( s’ ha demanar a l’INEM).
- Si són pensionistes: certificat de Pensió Emès per l’INSS.
- En el cas de no poder documentar ingressos: Certificat negatiu de la Seguretat Social i de l’INEM , que acreditin que no reben ajuts. I, aportar la declaració responsable d’ ingressos ( document que s’ ha de demanar a Serveis Socials).
- Fotocòpia de la declaració de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques ( any 2017) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. I si no la realitzen sol•licitar el certificat d’imputacions d’ Hisenda.
- Fotocòpia del certificat de vida laboral (aquest document s’ ha de demanar per internet a www.seg-social.es o al telèfon 901.50.20.50) de tots els membres de la unitat familiar de 16 anys.
- En cas de ser beneficiari de l’ajut per al pagament de lloguer a arrendataris amb risc d’ exclusió social, Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya on s’ especifiqui l’import i la durada de l’ajut.

Documentació complementària de la situació familiar:

• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne, germans o familiars.
•Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci.
• Distància/desplaçament, més de 3km  en vehicle  o  que el desplaçament tingui una durada  superior a 25 min. i  no disposi transport gratuït.

L’ajuntament podrà demanar documentació complementària en aquells casos que es consideri oportú. NO ES RESPONSABILITZA EN FER FOTOCÒPIES.

UN COP OMPLERTA LA SOL.LICITUD I TOTA LA DOCUMENTACIÓ, S’ HA DE PORTAR A L'OAC DE DILLUNS A  DIVENDRES DE 9 A 14H ( DIJOUS DE 17 A 19H FINS EL MES DE JUNY).

Podeu demanar i/o descarregar les bases a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt www.vilassardedalt.cat /educació , o bé trucar al 937509016 (Equip Bàsic Atenció Social i Primària) per a més informació.

Bases (Català)

Bases (Català)

Fitxer: BASES_AIM_18_19.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 18
Mida: 127,27 kB

Bases (castellà)

Bases (castellà)

Fitxer: Bases_AIM__18_19.castellA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 15
Mida: 158,3 kB

Model sol·licituc (català)

Model sol·licitud (català)

Fitxer: MODEL_CCM1___Sol_licitud.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 272,42 kB

Model sol·licitud (castellà)

Model sol·licitud (castellà)

Fitxer: MODEL_CCM1___SolA_licitudcast.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 62,62 kB

Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Informació publicada el 24 de maig de 2018
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web