Processos selectius
Procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça de Tresorer/a de l'escala habilitat nacional de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vilassar Dalt.
 • Sistema de selecció
  Concurs d'accés lliure.
 • Titulació
  Posseir alguna de les titulacions especificades al punt c) de la base 3a. Condicions d'admissió dels aspirants.
 • Tipus de personal
  Funcionari interí.
 • Observacions

  Realitzar les funcions establertes per a aquest lloc en la Relació de llocs de treball: Porta a terme el maneig i custòdia de fons, valors i efectes del Consistori; realitza cobraments i pagaments que corresponguin als fons i valors de l´Ajuntament; executa les consignacions en entitats financeres, caixa general de dipòsits i establiments anàlegs; comptabilitza i controla els ingressos; porta a terme el seguiment dels saldos existents; dirigeix i impulsa la recaptació executiva i voluntària; resol recursos en matèria de recaptació i compensació de crèdits; emet informes i certificats; es responsabilitza del compliment dels requeriments legals i tècnics dels tràmits relacionats amb la gestió tributària municipal, elabora estudis i informes tècnics en matèria econòmica, dirigeix i supervisa els treballs del personal adscrit, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.
  Així mateix també formaran part del lloc de treball de Tresorer/a les funcions contingudes a l´article 5 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l´administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 • Data fi de presentació d'instàncies
  15 d'abril de 2019
 • Documents

  Pubicació BOPB esmenes bases  i nou termini presentació 

  Publicació esmenes bases procés de selecció mitjançant concurs públic de la plaça de Tresorer/a de l'Escala Habilitat Nacional i nou termini

  Publicació esmenes bases procés de selecció mitjançant concurs públic de la plaça de Tresorer/a de l'Escala Habilitat Nacional i nou termini

  Fitxer: 010_ANUNCI__esmena_bases_i_nou_termini.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 63,64 kB

  Edicte modificació bases procés selectiu Tresorer/a

  Edicte modificació de bases procés selectiu Tresorer/a

  Edicte modificació de bases procés selectiu Tresorer/a

  Fitxer: edicte_modificacio_de_bases_tresorer.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 42,33 kB

  Anunci publicat al DOGC

  Anunci de publicació al DOGC de l'inici i convocatòria per la cobertura d'una plaça de Tresorer/a.

  Anunci de publicació al DOGC de l'inici i convocatòria per la cobertura d'una plaça de Tresorer/a.

  Fitxer: 007_Publicacio_Tresorer_a_DOGC.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 34,7 kB

  Anunci de publicació al DOGC.

  Anunci: Inici i convocatòria per la cobertura d´una plaça de Tresorer/a, de l´escala d´habilitació nacional, grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.

  Anunci: Inici i convocatòria per la cobertura d´una plaça de Tresorer/a, de l´escala d´habilitació nacional, grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.

  Fitxer: 006_ANUNCI_publicacio_DOGC_SD.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 109,89 kB

  Edicte: Bases publicades al BOPB.

  Edicte: publicació BOPB bases reguladores del procés selectiu per la cobertura d'una plaça de Tresorer/a.

  Edicte: publicació BOPB bases reguladores del procés selectiu per la cobertura d'una plaça de Tresorer/a.

  Fitxer: 005_EDICTE_publicat_a_BOPB_Tresorer_a.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 12
  Mida: 152,82 kB

  Edicte: Bases procés selctiu.

  Edicte: publicació BOPB bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça de tresorer/a de l'escala habilitat nacional de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vilassar Dalt.

  Edicte: publicació BOPB bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça de tresorer/a de l'escala habilitat nacional de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vilassar Dalt.

  Fitxer: 003_EDICTE_publicacio_BOPB_Tresorer_a.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 12
  Mida: 1,83 MB

Informació publicada el 16 de gener de 2019
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web