Portada:ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT
ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT

ÒRGANS DE GOVERN:  

EL PLE

És el màxim òrgan de govern del municipi. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde.
Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local i al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
A Vilassar, el Ple de l’Ajuntament està format per un total de 12 regidors i regidores, i l’alcaldesa; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada municipi. Cadascun dels 13 regidors/es està adscrit a algun dels grups polítics municipals. La seva composició, després de les eleccions locals del 26 de maig de 2019, és la següent: 5 regidors i regidores d’ARA VIlassar, 4 de Junts per Vilassar, 2 de la CUP i 2 del PSC.
Les sessions ordinàries del Ple municipal se celebren amb periodicitat mensual, el darrer dijous de cada mes a les 20 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són públiques i obertes als ciutadans.

Podeu consultar les competències, el calendari de sessions o escoltar els àudios aquí.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

És un òrgan col•legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està format per un nombre determinat de regidors i regidores, als quals l'alcaldessa ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris que afecten la vila i les persones que hi viuen.
Per tant, la seva funció és assistir l'alcaldessa i exercir les funcions que li ha atribuït el Ple municipal. Les seves reunions ordinàries tenen lloc els dijous a la tarda, cada dues setmanes. Les sessions no són publiques, a excepció que s'hi tractin assumptes delegats del Ple.

Podeu consultar les competències, el calendari de sessions o els acords de les Juntes aquí.

ALTRES ÒRGANS COMPLEMENTARIS


COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal. L'objecte final de les comissions informatives és propiciar tant com sigui possible la síntesi de les postures dels diversos grups. Poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. La comissió informativa es reuneix habitualment una setmana abans del Ple Municipal.

Composició Comissió Informativa General: 

President: L’alcaldessa, Carola Llauró Sastre.

Vocals:             

                                   Per ARA VILASSAR: Carme Terradas Saborit. Substitut: Sergi Igual Molina.

                                   Per Junts per Vilassar: Joan Alfons Cusidó Macià. Substituta: Ruth Ufano Adell.

                                   Per la CUP: Teia Àlvarez Pons de Vall. Substitut: Jesús Sánchez-Marin Sánchez.

                                   Pel PSC: M. Àngels Bosch Mauri. Substitut: Luciano Altozano Lozano.        

            

              Secretari: El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

 

Composició Especial de Comptes:

President: L’alcaldessa, Carola Llauró Sastre.

Vocals:                      

                                   Per ARA VILASSAR: Sergi Igual Molina. Substituta: Carme Terradas Saborit.      

                                   Per Junts per Vilassar: Joan Alfons Cusidó Macià. Substituta: Ruth Ufano Adell.

                                   Per la CUP: Jesús Sánchez-Marin Sánchez. Substituta: Teia Àlvarez Pons de Vall.

                                   Pel PSC: Luciano Altozano Lozano. Substituta: M. Àngels Bosch Mauri.        

            Secretari: El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

            Interventor: L’interventor de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.


Calendari de sessions any 2020:

Calendari de sessions 2020
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CREATS PER L’AJUNTAMENT:

(La participació en qualsevol d'aquests òrgans no comporta cap retribució)


Composició òrgans col·legiats 2019-2023

Composició òrgans col·legiats 2019-2023

Fitxer: organs_col_legiats.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 1,26 MBInformació actualitzada el gener 2020

Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web