www.vilassardedalt.org
Portada:ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT
Documents

ÒRGANS DE GOVERN:  

EL PLE

És el màxim òrgan de govern del municipi. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde.
Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local i al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
A Vilassar, el Ple de l’Ajuntament està format per un total de 12 regidors i regidores, i l’alcalde; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada municipi. Cadascun dels 13 regidors està adscrit a algun dels grups polítics municipals. La seva composició, després de les eleccions locals del 24 de maig de 2015, és la següent: 7 regidors i regidores d’ARA VIlassar, 2 de CiU, 2 de la CUP, 1 del PP i 1 de PSC.
Les sessions ordinàries del Ple municipal se celebren amb periodicitat mensual, el darrer dijous de cada mes a les 20.00 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són públiques i obertes als ciutadans.

Podeu consultar o escoltar els àudios de totes les sessions aquí.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

És un òrgan col•legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està format per un nombre determinat de regidors i regidores, als quals l'Alcalde ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris que afecten la vila i les persones que hi viuen.
Per tant, la seva funció és assistir a l'alcalde i exercir les funcions que li ha atribuït el Ple municipal o el mateix alcalde. Les seves reunions ordinàries tenen lloc els dijous a la tarda, cada dues setmanes. Les sessions no són publiques, a excepció que s'hi tractin assumptes delegats del Ple.

Podeu consultar els acords de les Juntes aquí.

ALTRES ÒRGANS COMPLEMENTARIS


COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal. L'objecte final de les comissions informatives és propiciar tant com sigui possible la síntesi de les postures dels diversos grups. Poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. La comissió informativa es reuneix habitualment una setmana abans del Ple Municipal.

Composició Comissió Informativa General: 

President: L’alcalde, Sr. Xavier Godàs Pérez.

Vocals:             

                                   Per ARA VILASSAR: Sr. Pau Morales Romero

                                   Per CIU: Sr. Joan Alfons Cusidó Macià

                                   Per la CUP: Sra. Teia Àlvarez Pons de Vall

                                   Pel PP: Sra. Gemma M. Martín-Moreno García

                                   Pel PSC: Sra. M. Àngels Bosch Mauri         

           Secretari: El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

 

Composició Especial de Comptes:

President: L’alcalde, Sr. Xavier Godàs Pérez.

Vocals:                      

                                   Per ARA VILASSAR: Sr. Benet Oliva Ricós        

                                   Per CIU: Sr. Joan Alfons Cusidó Macià

                                   Per la CUP: Sr. Enric Miralles Mestres 

                                   Pel PP: Sra. Gemma M. Martín-Moreno García

                                   Pel PSC: Sra. M. Àngels Bosch Mauri         

            Secretari: El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

            Interventor: L’interventor de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.


Calendari de sessions any 2018:

calendari sessions 2018 rectificat


ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CREATS PER L’AJUNTAMENT:

(La participació en qualsevol d'aquests òrgans no comporta cap retribució)

Moció Membres dels Òrgans Col·legiats 2015-2019

Moció Membres dels Òrgans Col·legiats 2015-2019

Fitxer: Mocio_Membres_dels_Organs_Col_legiats_2015_2019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 7
Mida: 32,9 kB

Composició consells sectorials 2017

Composició consells sectorials 2017

Fitxer: radA52AA.A20170000200005_4.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 91,83 kB

Consells municipals

Consells municipals

Fitxer: rad59B6C.A20170000240005_2.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 99,06 kBInformació actualitzada el juny del 2017