Portada:RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES, DECLARACIONS DE BÉNS I ACTIVITATS I PERSONAL EVENTUAL
RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES, DECLARACIONS DE BÉNS I ACTIVITATS I PERSONAL EVENTUAL

Les retribucions dels càrrecs electes del mandat 2015-2019 han estat assignades per acord de Ple de data 2 de juliol de 2015. Els principals punts de l’acord són:

Que el càrrec de titular de l’Alcaldia, atorgat al Sr. Xavier Godàs Pérez, es desenvolupi en règim de dedicació parcial (mínim 24 hores setmanals) i amb una retribució bruta anual de 23.000 euros. Aquest serà donat d’alta a la Seguretat Social.  

Que els regidors amb competències de tinences d’alcaldia,atorgadores al Sr. Pau Morales Romero i al Sr. Benet Oliva Ricós, desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació parcial (mínim 24 hores setmanals) amb una retribució bruta anual de 14.200 euros. Aquests seran donats d’alta a la Seguretat Social. Els tinents d’alcalde, a més de desenvolupar les seves regidories delegades i exercir les funcions de substitució d’Alcaldia en cas de vacances, absència o indisposició, també exerciran una tasca de coordinació de les àrees de l’Ajuntament en el seu dia a dia.  

Que les regidores amb dedicació parcial i en funció de les atribucions delegades que desenvolupen la Sra. Carola Llauró Sastre i a la Sr. Paula Lloret Puig, percebin una retribució bruta anual de 13.200 euros. Aquestes seran donades d’alta a la Seguretat Social.

(La fórmula legal de la dedicació parcial permet modular els sous en la línia de l’austeritat, però en cap cas implica que l’exercici de les funcions de govern i alcaldia es regeixin per aquesta franja d’hores, sinó per moltes més). 

Establir que els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent:

  • Per assistència a les sessions ordinàries de Ple (mensuals): 300 euros
  • Per assistència a les sessions extraordinàries (amb independència de la urgència) del Ple: 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General (mensuals): 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (quinzenals): 420 euros.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes (semestrals): 75 euros.


Percebran aquesta dotació econòmica els regidors de l’equip de govern, el Sr. Josep Carlos Babot i la Sra. Maria Lluïsa Ruhí Planas, i tots els regidors a l’oposició.  

Cal tenir en compte que:

• Els regidors que tinguin dedicació parcial no percebran indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, del Ple, del Ple extraordinari, de la Comissió Informativa General i de la Comissió Especial de Comptes.

• Els regidors que percebin dietes per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local no percebran dietes per l’assistència a sessions extraordinàries del Ple.

Els diferents Grups Polítics Municipals rebran una dotació econòmica per l’import següent:

50 euros mensuals per cada regidor electe.
200 euros mensuals per cada grup municipal. Aquesta dotació econòmica per grups municipals representa una reducció del 20% respecte el mandat anterior.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol•liciti, en els termes previstos en la legislació vigent i en el ROM.

Pel que fa a càrrecs eventuals o càrrecs de confiança, segons l'article 104 bis de Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'Ajuntament pot disposar d'una persona per cobrir aquest càrrec eventual. Tot i això, actualment no hi ha cap persona cobrint aquest càrrec.

Informació actualitzada el gener del 2019


Declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes

Declaració de béns Xavier Godàs

Declaració Xavier Godàs

Declaració Xavier Godàs

Fitxer: Declaracio_de_bens_i_activitats_Godas.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 18
Mida: 555,03 kB

Declaració de béns Benet Oliva

Declaració de béns Benet

Declaració de béns Benet

Fitxer: dec_benet.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 4,01 MB


Declaració de béns Pau Morales

Declaració de béns Pau

Declaració de béns Pau

Fitxer: dec_pau.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 4,02 MB


Declaració de béns Carola Llauró

Declaració de béns Carola

Declaració de béns Carola

Fitxer: dec_Carola.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 3,85 MB

Declaració de béns Carme Terradas

DB_Terradas

DB_Terradas

Fitxer: Declaracio_bens_Terradas.1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 452,86 kB


Declaració de béns Josep Carlos 

Declaració de béns Carola Babot

Declaració de béns Carola Babot

Fitxer: dec_josep_carlos_1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 3,83 MB


Declaració de béns Paula Lloret

Declaració de béns Paula

Declaració de béns Paula

Fitxer: dec_paula.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 3,8 MB

Declaració de béns Maria Lluïsa Ruhí

Declaració de béns Carola M. lluïsa

Declaració de béns Carola M. lluïsa

Fitxer: dec_Ruhi.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 2,98 MB

Declaració de béns Xavier Garrigós

Declaració de Bens Xavier Garrigós

Declaració de Bens Xavier Garrigós

Fitxer: Declaracio_Xavier_Garrigos.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 507,15 kB

Declaració de béns Joan Alfons Cusidó

Declaració de bens Cusidó

Declaració de bens Cusidó

Fitxer: DEC_Cusido.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 473,18 kB

Declaració de béns Teia Àlvarez

Declaració de béns Teia

Declaració de béns Teia

Fitxer: DBensTeia.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 451,72 kB

Declaració de béns Enric Miralles

Declaració de béns Enric

Declaració de béns Enric

Fitxer: dec_Enric.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 2,49 MB

Declaració de béns Gema María Martín

Declaració de béns Gema Maria

Declaració de béns Gema Maria

Fitxer: dec_gema.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 2,73 MB


Declaració de béns Maria Àngels Bosch
Declaració de béns Carola M. angels

Declaració de béns Carola M. angels

Fitxer: dec_m_angels.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 4,03 MB


Informació actualitzada el febrer del 2019.

Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web