Els tràmits
Sol·licituds ajuts individuals casal d'estiu 2019
 • Què és i per a què serveix ?
  L'objecte de la concessió d'aquest ajut, és ajudar a la inscripció i assistència a casals i/o colònies  durant el període de vacances escolars d'estiu 2019, dels nens/es en edat escolar de Vilassar de Dalt. Oferir la possibilitat a tots els menors de participar en activitats de lleure de qualitat durant les vacances escolars i evitar així, l'exclusió d'aquests en activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Quins documents s'han de portar ?

  Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat i els annexos juntament amb la documentació referida que es relaciona a continuació:

  Formulari annex 1

  Formulari annex2

  Formulari annex 3

  Documentació general:
  Full de sol·licitud, document dinformació dels fills/es que conviuen en la unitat familiar i declaració jurada dingressos de la unitat familiar.
  Llibre de família/ original i fotocòpia.
  Fotocòpia dels DNI o NIE o PASSAPORT  de tots els membres integrants de la unitat familiar (ha de coincidir amb el certificat de convivència) original i fotocòpia.

  Documentació específica:
  Original i fotocòpia del carnet de família monoparental.
  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, segons sigui general o especial.
  Original i fotocòpia del certificat de disminució.
  Original i fotocòpia del Certificat família acollidora.
  Certificats dels corresponents justificants dingressos dels darrers 6 mesos: certificat INEM, fulles de salari, darrera declaració de la renda, certificat de RMI, pensió, etc.

 • En quines dates es pot fer ?
  Del 27/04/2018 al 22/05/2018
 • Com i on es pot presentar ?

  Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutada (OAC), situada a la Plaça de la Vila nº2 de Vilassar de Dalt, telèfon 93 753 98 00

  L'horari d'atenció al públic és:
  De dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h
  Dijous tarda (octubre a maig) : de 16:30h a 19:00h
  També es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Informació publicada el 18 d'abril de 2018
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web