Tauler virtual
Aprovació inicial de l´Ordenança reguladora sobre la tinença d´animals
 • Data de publicació
  16-07-2009
 • Text

  El Ple de l´Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2009, va aprovar una moció que en la seva part resolutòria diu el següent:
  “Acord
  1. Aprovar inicialment l´Ordenança reguladora sobre tinença d´animals de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt,  amb la redacció que figura a l´expedient.
  2. Publicar un anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d´anuncis de l´Ajuntament i web municipal, per un termini mínim de trenta dies hàbils a comptar des de l´endemà de la darrera publicació, als efectes d´examen i reclamacions, si s´escau. De no presentar-se´n cap durant l´esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d´un nou acord.
  3. Comunicar el present acord a les entitats associatives ADEA i ADEGA.
  4. Facultar a l´alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb l´execució d´aquest acord.”
  La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

  Ordenança tinença animals REVISADA

  Text de l'ordenança.

  Fitxer: Ordenanca_tinenca_animals_REVISADA.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 26
  Mida: 104,27 kB

Informació publicada el 16 de juliol de 2009
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web