Plens Municipals
 

El Ple

És el màxim òrgan de govern del municipi. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde, i es reuneix com a mínim un cop al mes.  

Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local i al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les reunions del Ple són públiques i es realitzen el darrer dijous de cada mes; hi poden assistir els veïns i veïnes per conèixer els temes que s’hi tracten. Finalitzada la sessió s’obre un torn de precs i preguntes per part del públic assistent.

Calendari de sessions:

calendari sessions 2018 rectificat

Al nostre municipi el Ple de l’Ajuntament està format per un total de dotze regidors i regidores, i l’alcalde o alcaldessa; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada municipi. Cadascun dels 13 regidors està adscrit a algun dels grups polítics municipals.

Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web