Juntes de Govern Local
 

És un òrgan col•legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està format per un nombre determinat de regidors i regidores, als quals l'Alcalde ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris, que afecten la vila i les persones que hi viuen.

Per tant, la seva funció és assistir a l'alcalde i exercir les funcions que li ha atribuït el Ple municipal o el mateix alcalde. Les seves reunions ordinàries tenen lloc els dijous a la tarda, cada dues setmanes. Les sessions no són publiques, a excepció que s'hi tractin assumptes delegats del Ple.

Composició

President:

Xavier Godàs Pérez

Vocals:

Pau Morales Romero
Benet Oliva Ricós
M.Lluïsa Ruhí Planas
Josep Carlos Babot

Membres amb veu, però sense vot:

Paula Lloret Puig
Carola Llauró Sastre


Calendari de sessions

Calendari de sessions 2020
Competències de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern ostentarà per delegació de l’Alcaldia el coneixement i resolució dels expedients següents:

L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïts expressament al Plenari, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

Atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors.

Atorgament de llicències d’obres a la via pública no atribuïda al regidor de l’àrea.

Aprovació de projectes d’obres quina competència no correspongui al plenari.

Declaració de ruïna.

Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.

Atorgament de les llicències d’activitats no delegades a la regidoria competent.

Aprovació de plans directrius quina competència no correspongui al plenari.

Aprovació de convenis de col·laboració amb institucions i administracions públiques.

Resolució dels expedients sancionadors en matèria de residus, activitats, així com expedients sancionadors derivats de la disciplina urbanística, tret de les mesures cautelars.

Execució subsidiària en ordres d’execució, així com la imposició de multes coercitives.

Resolució dels expedients de reserva d’estacionament general o específica, càrrega i descàrrega, guals.

Resolució dels expedients sobre ocupació de via pública consistents en la col·locació de pilons, jardineres o altres elements permanents.

Resolució d’expedients sobre senyalització viària.

Aprovar els Comptes de Gestió que rendeixi l’Organisme de Gestió Tributària i Recaptació de la Diputació de Barcelona.

Decret de competències de la Junta de Govern Local

Competències JGL

Competències JGL

Fitxer: Delegacio_competencies_a_JGL.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 141,77 kB

Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web