Retribucions de càrrecs electes i declaracions de béns i activitats i personal de confiança (Any 2023)


Les retribucions dels càrrecs electes del mandat 2019-2023 han estat assignades per acord de Ple de data 4 de juliol de 2019. Els principals punts de l’acord són:

Carola Llauró Satre
Alcaldessa
Dedicació exclusiva (100%)
Retribució bruta anual de 37.026,41 euros.
Alta a la Seguretat Social.  

Benet Oliva Ricós
Regidor
Dedicació parcial (68,84%)
Retribució bruta anual de 14.630,17 euros.
Alta a la Seguretat Social.

Sergi Igual Molina
Regidor i segon tintent d'alcalde
Dedicació parcial (64%)
Retribució bruta anual de 14.630,17 euros.
Alta a la Seguretat Social.

Carles Corbalán Comas
Regidor
Dedicació parcial (64%)
Retribució bruta anual de 13.599,97 euros.
Alta a la Seguretat Social.

Carme Terradas Saborit
Regidora i primera tinent d'alcalde
Dedicació parcial (64%)
Règim d'indemnitzacions per assitència al Ple (300 euros), a sessions extraordinàries del Ple (75 euros), a la Comissió Informativa (75 euros), la Junta de Govern (300 euros).

Els tinents d’alcalde, a més de desenvolupar les seves regidories delegades, també exerceixen les funcions de substitució d’Alcaldia en cas de vacances, absència o indisposició.

Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions és el següent:

  • Per assistència a les sessions ordinàries de Ple (mensuals): 300 euros
  • Per assistència a les sessions extraordinàries (amb independència de la urgència) del Ple: 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General (mensuals): 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (quinzenals): 300 euros.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes (semestrals): 75 euros.

Percebran aquesta dotació econòmica la regidora de l’equip de govern, Carme Terrades Saborit  i els regidors i regidores a l’oposició.  

Cal tenir en compte que:

  •  Els regidors que tinguin dedicació parcial no percebran indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, del Ple, del Ple extraordinari, de la Comissió Informativa General i de la Comissió Especial de Comptes.

Els diferents Grups Polítics Municipals rebran una dotació econòmica per l’import següent:

  • 50 euros mensuals per cada regidor electe.
  • 200 euros mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol•liciti, en els termes previstos en la legislació vigent i en el ROM.

Pel que fa a càrrecs eventuals o càrrecs de confiança, segons l'article 104 bis de Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'Ajuntament pot disposar d'una persona per cobrir aquest càrrec eventual. Tot i això, actualment no hi ha cap persona cobrint aquest càrrec.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-02-2023 13:44