Ple del mes de setembre

Última revisió 27-09-2022 11:16
26/09/2022

Caràcter: Ordinària

Data: 29 de setembre de 2022

Hora: a les 20 h

Lloc: sala de Plens

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 28 de juliol de 2022.

2.- Pròrroga del venciment de la concessió del servei d’abastament d’aigua.

3.- Resolució de les al·legacions presentades pel regidor no adscrit, Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra la modificació dels estatuts de l’entitat pública empresarial local “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA".

4.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació  de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora la Taxa per assistència a l'Escola Bressol Municipal i altres serveis complementaris a l'escolarització.

5.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2021, integrat pels Estats i Comptes Anuals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa i de l’empresa pública de capital íntegrament municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU.

6.- Resolució d’al·legacions en relació a l’aprovació inicial del Conveni urbanístic per construir una rotonda provisional a la part alta de la Riera de Targa, cruïlla amb el carrer del Dr. Emili Masriera i Guardiola, i aprovació definitiva de l’expressat conveni urbanístic.

7.- Nomenament dels carrers del PPU de can Tarrida.

8.- Aprovació del primer Protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’OA del Museu Arxiu Municipal, de l’empresa municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i de l’EPEL Vilassar de Dalt Aigües, EPEL ViDA 2022-26.

9.- Moció sobre el nou nomenament de membre del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pere per renúncia de la Sra. Ruth Ufano Adell

10.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant els mesos de juliol i agost de 2022.

11.- Precs i preguntes.