L'Ajuntament publica un BAN amb mesures preventives davant el risc extrem d'incendi forestal

Última revisió 15-07-2022 09:09
15/07/2022

Amb motiu de les temperatures extremes i l'alt risc d'incendi queda prohibida la circulació de persones i vehicles al Parc de la Serralada Litoral i zones amb massa forestal mentre duri actiu el Pla Alfa 3 establert pel cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, excepte persones autoritzats o vinculades a la zona.

Amb un BAN d'alcaldia publicat aquest dijous 14 de juliol, es posa de manifest que davant l'alt risc d'incendis d'aquests dies cal extremar les precaucions. Per això es restringeix la circulació tant de persones com de vehicles al Parc Serralada Litoral. 

Pots llegir el BAN a continuació:
Atès que cal prevenir al màxim el risc d'incendi en aquest moment.
D'acord amb l'article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local, pel qual s'atorga a l'Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d'extraordinària i urgent necessitat, i a tenor del previst a l'article 18.3 c) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

FAIG SABER:
• Es prohibeix la circulació de persones i vehicles al Parc de la Serralada Litoral i zones amb massa forestal mentre duri actiu el Pla Alfa 3 establert pel cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, excepte persones autoritzats o vinculades a la zona.

Davant la situació meteorològica d'altes temperatures a partir del dia 15 de juliol de 2022 s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 al terme municipal pel risc EXTREM d'incendi forestal. Es demana la màxima alerta i precaució a la població, i extremar les precaucions mentre duri aquesta situació. En cas de detectar fum o foc cal avisar immediatament al 112.

La qual cosa es fa pública per tal que sigui coneguda per tothom i és d’obligat compliment. 

Consulta l'evolució de la situació clicant aquí.

Consulta totes les mesures de prevenció clicant aquí.
 

Pla alfa
Pla alfa