canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

">

Ple del mes de setembre 2023

Última revisió 27-09-2023 12:18
25/09/2023

Caràcter: Ordinària

Data: 28 de setembre de 2023

Hora: 20:00 h

Lloc: Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2023.

2.- Delegació de competències i aprovació del conveni de col.laboració amb GENE, ISPC, CCM

3.- Aprovació del Conveni per la prestació dels serveis que el Consell Comarcal del Maresme presta en l’àmbit de la Promoció Econòmica a l'Ajuntament

4.- Designació de representants a òrgans col·legiats.

5.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2022, integrat pels Estats i Comptes Anuals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, de l’Entitat Pública Empresarial Local Vilassar de Dalt Aigües EPEL ViDA i de l’empresa pública de capital íntegrament municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU.

6.- Acord de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels Impostos, Taxes, Preus Públics i Prestacions patrimonials de caràcter públic de naturalesa no tributaria, per a l’exercici de 2024. (aprovació provisional).

7.- Resolució de les reclamacions presentades pels grups municipals de Junts per Vilassar i CUP Vilassar i altre, contra l’aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. ADMC2023000057 del Pressupost de l’Ajuntament per a 2023.

8.- Col·locació d'una placa en homenatge a Miquel Giner a la zona de la Roca d'en Toni.

9.- Moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i al sergent Lluis Escolà.

10.- Donar compte de l'Informe de Morositat i PMP del segon trimestre de 2023.

11.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant els mesos de juliol i agost de 2023.

12.- Precs i preguntes.